ANVÄNDARAVTAL FÖR PLENTYOFFISH

Träder ikraft den 28 februari 2022. Klicka här för att ladda ner en PDF

Abonnenter i Kalifornien: Du kan säga upp ditt abonnemang utan straffavgift eller skyldigheter när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter datumet du påbörjade abonnemanget. Om du abonnerar på en Extern tjänst (t.ex. Apple ID, Google Play) måste du säga upp abonnemanget genom din Externa tjänst som beskrivs mer detaljerat i avsnitt 8a. Om du abonnerar via ditt Apple ID hanteras återbetalningar av Apple, inte POF. Du kan begära återbetalning från Apple via ditt Apple ID-konto på din mobil eller på https://getsupport.apple.com. Alla andra användare kan begära återbetalning genom att kontakta POF:s kundtjänst på vårt hjälpcenter eller genom att skicka eller leverera ett undertecknat och daterat meddelande som anger att du, köparen, säger upp detta avtal eller använder liknande uttryck. Ange också ditt namn och e-postadress, telefonnummer eller annan unik identifierare som du använde för att registrera ditt konto.

Meddelandet skall skickas till: POF, Attn: Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Bolagets verksamhet bedrivs delvis på 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205. Du kan få dessa användarvillkor (”villkoren”) e-postade till dig genom att skicka ett brev till Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. I enlighet med Kalifornisk Civilrätt §1789.3, kan du rapportera klagomål till enheten för klagomålshjälp på avdelningen för konsumenttjänster genom att kontakta dem skriftligen på Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, USA, eller per telefon (800) 952-5210.

Vi har inkluderat korta sammanfattningar i början av varje avsnitt för att göra det lättare för dig att läsa igenom och förstå detta avtal. Sammanfattningarna ersätter inte texten i dessa avsnitt och du ska ändå läsa igenom alla avsnitt i dess helhet.

1. INLEDNING

Genom att tillgå eller använda POF:s tjänster samtycker du till att vara bunden till dessa användarvillkor (”villkoren” eller ”avtalet”), inklusive vår(a) integritetspolicy, cookie-policy, gemenskapsriktlinjer , och säkerhetstips, så det är viktigt att du noggrant läser igenom avtalet och dessa policyer och rutiner innan du skapar ett konto.

LÄS NOGGRANT IGENOM BESTÄMMELSERNA OM TVISTLÖSNING I AVSNITT 15 NEDAN. DESSA STYR SÄTTET PÅ VILKET ANSPRÅK KOMMER ATT HANTERAS MELLAN DIG OCH POF. DESSA BESTÄMMELSER OMFATTAR EN OBLIGATORISK INFORMELL TVISTLÖSNINGSPROCESS FÖRE SKILJEDOM, ETT SKILJEAVTAL, VAL AV SMÅMÅLSDOMSTOL, AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN, YTTERLIGARE FÖRFARANDEN FÖR GRUPPSKILJEDOMAR OCH AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTT SOM PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER. I SKILJEFÖRFARANDEN ÄR DET VANLIGTVIS MINDRE DISCOVERY OCH APPELLATIONSGRANSKNING ÄN I DOMSTOL.

Vi kan uppdatera villkoren emellanåt så du bör kontrollera denna sida regelbundet för uppdateringar.

Välkommen till POF som drivs av MTCH Technology Services Limited (”MTCH Technology”) för användare inom Europeiska Unionen (”EU”), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien (”UK”) och Schweiz och som drivs av Plentyoffish Media ULC för alla andra användare. Såsom det används i detta avtal ska termerna ”POF”, ”oss”, ”vi”, ”bolaget” och ”vår” avse Plentyoffish Media ULC och/eller MTCH Technology Services Limited efter behov. Tillsammans kan du och POF hänvisas till som ”parterna” eller enskilt som ”part”.

Genom att tillgå eller använda våra tjänster på pof.com (”webbplatsen”), POF-mobilappen (”appen”) eller andra plattformar eller tjänster som POF kan erbjuda (gemensamt ”tjänsten” eller våra ”tjänster”) samtycker du till och är bunden av detta avtal. Avtalet gäller för alla som har åtkomst till eller använder våra Tjänster, oavsett registrerings- eller abonnemangsstatus.

Din användning av våra tjänster är också föremål för sekretesspolicyn, cookie-policyn, gemenskapsriktlinjerna , och säkerhetstipsen och alla villkor som uppges och du samtycker till när du köper ytterligare funktioner, produkter eller tjänster från POF (”ytterligare villkor vid inköp”) som införlivas i avtalet genom hänvisning. Om du inte vill vara bunden av detta avtal ska du inte använda våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera, rätta eller ändra villkoren. Meddelande om väsentliga ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett uppdaterat ikraftträdandedatum. Under vissa omständigheter kan vi meddela dig om en ändring av villkoren via e-post eller andra medel. Du ansvarar dock för att regelbundet kontrollera denna sida för att se om några ändringar har skett. Din fortsatta användning av våra tjänster utgör ditt godkännande av eventuella ändringar och kommer därmed att vara juridiskt bunden av de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner ändringarna av villkoren ska du omedelbart sluta använda våra tjänster.

2. KONTOBERÄTTIGANDE; DITT ANSVAR

Innan du skapar ett konto på POF ska du se till att du är berättigad att använda våra tjänster. Detta avsnitt beskriver också vad du kan och inte kan göra när du använder tjänsterna, samt vilka rättigheter du beviljar POF.

Du har inte behörighet att skapa ett konto eller använda tjänsterna om inte alla följande villkor är uppfyllda och genom att använda våra tjänster framställer och garanterar du att:

 1. Du är minst 18 år gammal;
 2. Du är juridiskt berättigad att ingå ett bindande avtal med POF;
 3. Du befinner dig inte i ett land som är föremål för ett embargo mot USA:s myndigheter eller som har utsetts av USA:s myndigheter som ett land som stöder terrorism.
 4. Du finns inte på någon lista med personer som är förbjudna att göra affärer med USA;
 5. Du är inte förbjuden enligt lag att använda våra tjänster;
 6. Du har inte begått, dömts för eller bestridit en anklagan till grovt brott eller åtalbart brott (eller brott av liknande svårighetsgrad), ett sexualbrott eller något brott som involverar våld eller hot om våld, såvida du inte har utsatts för ett icke-våldsbrott och vi har fastställt att du sannolikt inte kommer att utgöra ett hot mot andra användare av våra tjänster;
 7. Du behöver inte registrera dig som sexualförbrytare i något statligt, federalt eller lokalt register över sexualförbrytare;
 8. Du har inte mer än ett konto för våra tjänster; och
 9. Du har inte tidigare tagits bort från våra eller våra dotterbolags tjänster av oss eller våra dotterbolag såvida du inte har vårt uttryckliga skriftliga tillstånd att skapa ett nytt konto.

Om du vid något tillfälle upphör att uppfylla dessa krav kommer all behörighet att få åtkomst till våra tjänster eller system att återkallas automatiskt och du måste omedelbart ta bort ditt konto.

Du samtycker till att:

 1. Följa dessa villkor och kontrollera denna sida emellanåt för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar;
 2. Följa alla tillämpliga lagar, inklusive utan begränsning sekretesslagar, lagar om immateriell egendom, lagar mot skräppost och regulatoriska krav;
 3. Använda den senaste versionen för webbplatsen och/eller appen;
 4. Behandla andra användare på ett artigt och respektfullt sätt, både på och utanför våra tjänster;
 5. Vara respektfull när du kommunicerar med någon av våra kundtjänstrepresentanter eller andra anställda;
 6. Granska säkerhetstipsen;
 7. Granska och följ gemenskapsriktlinjerna som uppdateras emellanåt; och Upprätthålla ett starkt lösenord och vidta rimliga åtgärder för att skydda dina inloggningsuppgifter.

Du samtycker till att du inte kommer att:

 1. Förvränga din identitet, ålder, nuvarande eller tidigare befattningar, kvalifikationer eller anknytningar till en person eller enhet;
 2. Använda Tjänsterna på ett sätt som skadar Tjänsterna eller förhindrar att de används av andra användare;
 3. Använda våra Tjänster på ett sätt som stör, avbryter eller negativt påverkar plattformen, servrarna eller våra Tjänsters nätverk;
 4. Använda våra tjänster för något skadligt, olagligt eller skändligt syfte, inklusive, men inte begränsat till, användning av virtuella artiklar för penningtvätt eller andra ekonomiska brott;
 5. Trakassera, mobba, förfölja, skrämma, överfalla, förtala, skada eller på annat sätt behandla någon illa;
 6. Lägga upp eller dela förbjudet innehåll (se nedan);
 7. Begära lösenord för något ändamål eller personlig identifierande information för kommersiella eller olagliga ändamål från andra användare eller sprida någon annan persons personuppgifter utan hans eller hennes tillstånd;
 8. Begära pengar eller andra värdeföremål från en annan användare, oavsett om det rör sig om en gåva, ett lån eller en form av ersättning;
 9. Använda en annan användares konto;
 10. Använda våra tjänster i samband med bedrägeri, ett pyramidspel eller annan liknande praxis; eller
 11. Bryta mot villkoren i licensen som POF beviljar dig (se avsnitt 6 nedan).
 12. Avslöja privat eller äganderättsskyddad information som du inte har rätt att avslöja;
 13. Kopiera, modifiera, överföra, distribuera eller skapa några härledda verk från något medlemsinnehåll eller vårt innehåll, eller upphovsrättsskyddat material, bilder, varumärken, handelsnamn, tjänstemärken eller annan immateriell egendom, innehåll eller äganderättsskyddad information som är tillgänglig via våra tjänster utan POF:s föregående skriftliga samtycke;
 14. Uttrycka eller antyda att eventuella uttalanden som du gör stöds av POF;
 15. Använda någon robot, sökrobot, webbplatssöknings-/hämtningsapp, proxy eller annan manuell eller automatisk enhet, metod eller process för att komma åt, hämta, indexera, ”dataminera” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av våra tjänster eller dess innehåll;
 16. Ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra våra tjänsters säkerhet;
 17. Förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget för någon information som överförs till eller via våra tjänster;
 18. ”Rama in” eller ”spegla” någon del av våra tjänster utan POF:s föregående skriftliga godkännande;
 19. Använda metataggar eller koder eller andra enheter som innehåller någon hänvisning till POF eller plattformen (eller något varumärke, handelsnamn, servicemärke, logotyp eller slogan på POF) för att hänvisa någon person till någon annan webbplats för något ändamål;
 20. Modifiera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, bakåtkompilera, dechiffrera, dekompilera eller på annat sätt ta isär någon del av våra tjänster eller få andra att göra det;
 21. Använda eller utveckla tredjepartsappar som interagerar med våra Tjänster eller Medlemsinnehåll eller information utan vårt skriftliga samtycke;
 22. Använda, få åtkomst till eller publicera POF-appens programmeringsgränssnitt utan vårt skriftliga samtycke;
 23. Undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos våra tjänster eller något system eller nätverk;
 24. Uppmuntra, främja eller samtycka till att delta i aktiviteter som bryter mot dessa villkor; eller
 25. Skapa ett nytt konto efter att vi stängt av eller avslutat ditt konto såvida du inte får vårt uttryckliga tillstånd.

Licensen som beviljas dig enligt dessa villkor och all behörighet att få tillgång till tjänsterna återkallas automatiskt i händelse av att du gör något av ovanstående.

Förbjudet innehåll – POF förbjuder uppladdning eller delning av innehåll som:

 1. Sannolikt anses vara stötande eller för att trakassera, uppröra, genera, skrämma eller irritera någon annan person;
 2. Är obscent, pornografiskt, våldsamt eller på annat sätt kan kränka mänsklig värdighet eller innehålla nakenhet;
 3. Är kränkande, förolämpande eller hotande, diskriminerande eller som främjar eller uppmuntrar rasism, sexism, hat eller trångsynthet;
 4. Uppmuntrar eller underlättar någon olaglig verksamhet, inklusive, utan begränsning, terrorism, anstiftan till hat eller inlämning av sådan verksamhet som i sig utgör ett brott;
 5. Är ärekränkande, smädligt eller falskt;
 6. Relaterar till kommersiella aktiviteter (inklusive, utan begränsning, försäljning, tävlingar, kampanjer och reklam, försäljning av tjänster, förhållanden såsom ”sugar daddy” eller ”sugar baby”, länkar till andra webbplatser eller premiumtelefonnummer);
 7. Inbegriper överföring av ”skräppost” eller ”spam”;
 8. Innehåller spionprogram, reklamprogram, virus, korrupta filer, maskprogram eller annan skadlig kod som utformats för att avbryta, skada eller begränsa funktionaliteten hos eller avbryta någon programvara, maskinvara, telekommunikation, nätverk, servrar eller annan utrustning, trojaner eller annat material som är avsett att skada, störa, felaktigt fånga upp eller expropriera data eller personuppgifter, oavsett om de kommer från POF eller på annat sätt;
 9. Kränker tredjepartsrättigheter (inklusive, utan begränsning, immateriella rättigheter och integritetsrättigheter);
 10. Skrevs inte av dig eller skapades automatiskt såvida det inte uttryckligen godkänts av POF;
 11. nkluderar bilden eller likheten av någon annan person utan personens samtycke (eller om det gäller en minderårig, den minderåriges förälder eller förmyndare), eller är en bild eller likhet eller en minderårig utan förälder eller förmyndare - för undvikande av alla tvivel tillåter inte POF några minderåriga på bilder och alla bilder som visar minderåriga kommer att tas bort;
 12. Är oförenlig med den avsedda användningen av tjänsterna eller 13.Kan skada POF:s eller dess dotterbolags rykte.

Uppladdning eller delning av innehåll som bryter mot dessa villkor (”Förbjudet innehåll”) kan leda till omedelbar avstängning eller uppsägning av ditt konto.

3. INNEHÅLL

Det är viktigt att du förstår dina rättigheter och skyldigheter med avseende på innehållet i våra tjänster, inklusive allt innehåll som du tillhandahåller eller publicerar. Du är uttryckligen förbjuden att publicera olämpligt innehåll.

När du använder våra tjänster kommer du att ha tillgång till: (i) innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller medan du använder våra tjänster (”Ditt innehåll”), (ii) innehåll som andra användare laddar upp eller tillhandahåller när du använder våra tjänster (”Medlemsinnehåll”) och (iii) innehåll som POF tillhandahåller på och genom våra tjänster (”Vårt innehåll”). I detta avtal omfattar ”innehåll” utan begränsning all(a) text, bilder, videor, ljud eller annat material på våra tjänster, inklusive information om användares profiler och i direkta meddelanden mellan användare.

3a. DITT INNEHÅLL

Du ansvarar för ditt innehåll. Dela inte med dig av något som du inte vill att andra ska se som kan bryta mot detta avtal eller som kan utsätta dig eller oss för juridiskt ansvar.

Du är ensam ansvarig för Ditt innehåll och samtycker därför till att gottgöra, försvara, frige och hålla oss skadeslösa från alla anspråk som görs i samband med Ditt innehåll.

Du försäkrar och garanterar oss att informationen du tillhandahåller oss eller någon annan användare är korrekt, inklusive all information som skickas in via Facebook eller andra tredjepartskällor (om tillämpligt), och att du kommer att uppdatera dina kontouppgifter efter behov för att säkerställa dess riktighet.

Innehållet som ingår i din personliga profil bör vara relevant för den avsedda användningen av våra tjänster. Du får inte visa några personliga kontakt- eller bank -uppgifter, oavsett dina egna eller någon annan person (till exempel namn, hemadresser eller postnummer, telefonnummer, e-postadresser, webbadresser, kredit-/betalkort eller andra bankuppgifter). Om du väljer att avslöja några personuppgifter om dig själv för andra användare gör du det på egen risk. Vi uppmanar dig att vara försiktig med att avslöja personuppgifter online.

Din personliga profil kommer att vara synlig för andra personer runtom i världen så se till att du känner dig bekväm med att dela ditt innehåll innan du lägger upp det. Du bekräftar och samtycker till att Ditt innehåll kan ses av andra användare och, trots dessa Villkor, kan andra användare dela Ditt innehåll med tredje parter. Genom att ladda upp Ditt Innehåll intygar och garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter och licenser att göra det och ger oss automatiskt en licens att använda Ditt Innehåll enligt avsnitt 7 nedan.

Du förstår och samtycker till att vi kan övervaka eller granska ditt innehåll och vi har rätt att ta bort, radera, redigera, begränsa eller blockera eller förhindra åtkomst till ditt innehåll när som helst efter vårt eget gottfinnande. Dessutom förstår och samtycker du till att vi inte har någon skyldighet att visa eller granska ditt innehåll.

3b. MEDLEMSINNEHÅLL

Fastän att du får tillgång till medlemsinnehåll är det inte ditt och du får inte kopiera eller använda medlemsinnehåll i något annat syfte än vad som anges i dessa villkor.

Andra användare kommer också att dela innehåll på våra Tjänster. Medlemsinnehållet tillhör användaren som publicerade innehållet och lagras på våra servrar och visas enligt användarens anvisningar.

Du har inga rättigheter gällande medlemsinnehåll och om det inte uttryckligen godkänts av POF får du endast använda medlemsinnehåll i den utsträckning som din användning är förenlig med våra tjänsters syfte att tillåta användning för att kommunicera med och träffa varandra. Du får inte kopiera Medlemsinnehållet eller använda Medlemsinnehåll för kommersiella ändamål, för att skicka skräppost, trakassera eller för att göra olagliga hot. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto om du missbrukar medlemsinnehållet.

3c. VÅRT INNEHÅLL

POF äger allt annat innehåll på våra tjänster.

All(t) annan text, annat innehåll, grafik, användargränssnitt, varumärken, logotyper, ljud, konstverk, bilder och annan immateriell egendom som förekommer på våra tjänster ägs, kontrolleras eller licensieras av oss och skyddas av upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till vårt innehåll förblir hos oss hela tiden.

Vi beviljar dig en begränsad licens för åtkomst till och användning av vårt innehåll enligt avsnitt 6 nedan och vi förbehåller oss alla andra rättigheter.

4. OLÄMPLIGT INNEHÅLL OCH DÅLIGT UPPFÖRANDE; RAPPORTERING

POF tolererar inte olämpligt innehåll eller beteende på våra tjänster.

Vi har åtagit oss att upprätthålla en positiv och respektfull POF-gemenskap och vi tolererar inte olämpligt innehåll eller tjänstefel, oavsett på eller utanför tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, på tjänster som bedrivs av våra dotterbolag. Vi uppmuntrar dig att rapportera olämpligt medlemsinnehåll eller dåligt uppförande av andra användare. Du kan rapportera en användare direkt via länken "Rapportera användare" i en användares profil eller i meddelandeupplevelsen. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till POF:s kundtjänst på [email protected].

Som anges i vår sekretesspolicyn kan vi dela uppgifter mellan våra dotterbolag för våra användares säkerhet och kan vidta nödvändiga åtgärder om vi tror att du har brutit mot dessa villkor, inklusive att förbjuda dig från våra tjänster och/eller våra dotterbolags tjänster (t.ex. Tinder, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito och Twoo; för mer information klickar du här) och/eller förhindrar dig från att skapa nya konton. Du förstår och samtycker till att vi kanske inte delar information om ditt konto med dig om det skulle kunna försämra säkerheten eller sekretessen för våra andra användare.

Medlemsinnehåll omfattas av villkoren i avsnitt 512(c) och/eller 512(d) i Digital Millennium upphovsrättslag 1998. För att skicka in ett klagomål avseende medlemsinnehåll som kan utgöra intrång i immateriella rättigheter, se avsnitt 12 (Digital Millennium upphovsrättslag) nedan.

5. INTEGRITET

Integritet är viktigt för oss. Vi har en enskild policy om det som du bör läsa igenom.

För information om hur POF och dess dotterbolag samlar in, använder och delar dina personuppgifter, läs vår sekretesspolicyn. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi kan använda dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicyn.

6. RÄTTIGHETER SOM DU BEVILJAS AV POF

POF beviljar dig rätten att använda och utnyttja våra tjänster med förbehåll för dessa villkor.

Så länge du följer dessa villkor beviljar POF dig en personlig, världsomfattande, royaltyfri, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig och icke-underlicensierbar licens för åtkomst till och användning av våra tjänster för ändamål som avses av POF och som tillåts enligt dessa villkor och tillämpliga lagar. Denna licens och all behörighet att få åtkomst till tjänsten återkallas automatiskt om du inte följer dessa villkor.

7. RÄTTIGHETER SOM DU BEVILJAR POF

Du äger allt innehåll som du tillhandahåller POF men du beviljar oss också rätten att använda Ditt innehåll i enlighet med detta Avtal.

Genom att skapa ett konto beviljar du POF en världsomspännande, evig, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri rättighet och licens att vara värd för, lagra, använda, kopiera, visa, reproducera, anpassa, redigera, publicera, översätta, ändra, omformatera, införliva i andra verk, annonsera och distribuera och på annat sätt offentliggöra Ditt Innehåll, inklusive all information som du för närvarande ger oss tillgång till från Facebook eller annan tredjepartskälla (om tillämpligt), i sin helhet eller delvis och på annat sätt, och i alla format eller medium som för närvarande är kända eller utvecklas framöver. POF:s licens till Ditt Innehåll ska vara icke-exklusiv, förutom att POF:s licens ska vara exklusiv med avseende på härledda arbeten som skapas genom användning av våra Tjänster. POF skulle till exempel ha en exklusiv licens för skärmdumpar av våra tjänster som inkluderar ditt innehåll.

Så att POF kan förhindra användning av Ditt innehåll utanför våra Tjänster ger du dessutom POF rätten att agera på dina vägnar med avseende på intrång i användning av Ditt innehåll som tas från våra Tjänster av andra användare eller tredje parter. Detta omfattar uttryckligen befogenheten men inte skyldigheten att skicka meddelanden enligt 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA-nedtagningsmeddelanden) för din räkning om ditt innehåll tas och används av tredje parter utanför våra tjänster. POF är inte skyldig att vidta några åtgärder med avseende på användning av Ditt Innehåll av andra användare eller tredje parter. POF:s licens för Ditt Innehåll är föremål för dina rättigheter enligt gällande lag (till exempel lagar om skydd av personuppgifter i den utsträckning innehållet innehåller personuppgifter enligt definitionen i dessa lagar).

Med hänsyn till att POF tillåter dig att använda våra tjänster samtycker du till att vi, våra dotterbolag och våra tredjepartspartners kan inkludera reklam på våra tjänster. Genom att skicka in förslag eller feedback till POF angående våra tjänster samtycker du till att POF kan använda och dela sådan feedback i vilket syfte som helst utan att ersätta dig.

Du samtycker till att POF får åtkomst till, bevarar, och avslöjar dina kontouppgifter, inklusive ditt innehåll, om det krävs enligt lag eller i god tro att sådan åtkomst, bevarande eller avslöjande är rimligen nödvändigt för att: (i) åtlyda rättsliga förfaranden, (ii) genomdriva dessa Villkor; (iii) besvara påståenden om att något innehåll kränker tredjepartsrättigheter, (iv) besvara dina förfrågningar om kundtjänst eller (v) skydda rättigheterna, bolagets eller någon annan persons egendom eller personliga säkerhet.

8. INKÖP OCH AUTOMATISKT FÖRNYADE ABONNEMANG

Du kommer att ha möjlighet att köpa produkter och tjänster från POF. Om du köper ett abonnemang förnyas det automatiskt – och du debiteras – tills du säger upp det.

POF kan erbjuda produkter och tjänster för inköp via iTunes, Google Play eller andra externa tjänster som godkänts av POF (vardera en "Extern tjänst" och alla inköp som görs däri, ett "Externt tjänsteinköp"). POF kan också erbjuda produkter och tjänster för inköp via kreditkorts- och andra betalningsbehandlare på webbplatsen eller i appen (”interna inköp”). Om du köper ett abonnemang kommer det automatiskt att förnyas tills du säger upp det, i enlighet med de villkor som uppges vid köptillfället såsom beskrivs ytterligare nedan. Om du säger upp ditt abonnemang kommer du att ha tillgång till dina abonnemangsförmåner fram till slutet av abonnemangsperioden, då det upphör att gälla.

Eftersom våra Tjänster kan användas utan ett abonnemang tar inte uppsägning av ditt abonnemang bort din profil från våra Tjänster. Om du vill säga upp ditt medlemskap helt och hållet måste du säga upp det så som framställs i avsnitt 9.

POF driver en global verksamhet och vår prissättning varierar beroende på olika faktorer. Vi erbjuder ofta kampanjpriser – som kan variera beroende på region, abonnemangslängd, paketstorlek och annat. Vi testar också regelbundet nya funktioner och betalningsalternativ.

8a. EXTERNA TJÄNSTEINKÖP OCH ABONNEMANG

Externa tjänsteinköp, inklusive abonnemang, kan behandlas genom den externa tjänsten, i vilket fall dessa inköp måste hanteras via ditt externa tjänstekonto. Abonnemang förnyas automatiskt tills du säger upp dem.

När du gör ett inköp av tjänsten kan du ha möjligheten att betala via en extern tjänst, t.ex. med ditt Apple ID eller Google-konto (”ditt externa tjänstekonto”) och ditt externa tjänstekonto kommer att debiteras för inköpet i enlighet med villkoren som uppges till dig vid inköpstillfället och de allmänna villkoren som gäller för ditt externa tjänstekonto. Vissa externa tjänster kan debitera dig moms, beroende på var du bor, vilket kan ändras emellanåt.

Om ditt Externa tjänsteinköp inkluderar ett automatiskt förnyat abonnemang och ditt Externa tjänstekonto kommer att fortsätta debiteras periodiskt för abonnemanget tills du säger upp det. Efter din första abonnemangsperiod, och återigen efter en eventuell efterföljande abonnemangsperiod, kommer abonnemanget automatiskt att fortsätta till det pris och den tidsperiod som du samtyckte till när du aktiverade abonnemanget.

För att säga upp ett abonnemang: Om du inte vill att ditt abonnemang ska förnyas automatiskt eller om du vill ändra eller avsluta ditt abonnemang måste du logga in på ditt Externa tjänstekonto och följa instruktionerna för att hantera eller säga upp ditt abonnemang även om du på annat sätt har tagit bort ditt konto hos oss eller om du har tagit bort Appen från din enhet. Om du till exempel abonnerat med ditt Apple ID hanteras uppsägningen av Apple, inte POF. För att avbryta ett inköp som gjorts med ditt Apple ID går du till Inställningar > iTunes och App Stores > [klicka på ditt Apple ID] > Visa Apple ID > Abonnemang, letar upp ditt POF-abonnemang och följer instruktionerna för att avbryta. Du kan även be om hjälp på https://getsupport.apple.com. Om du abonnerat med Google Play hanteras uppsägningen på samma sätt av Google. För att avbryta ett inköp som gjorts via Google Play öppnar du Google Play-appen på din mobil och går till Meny > Mina appar > Abonnemang, letar upp ditt POF-abonnemang och följer instruktionerna för att avbryta. Du kan även be om hjälp på https://play.google.com. Om du säger upp ett abonnemang kan du fortsätta att använda den uppsagda tjänsten fram till slutet av din aktuella abonnemangsperiod. Abonnemanget kommer inte att förnyas när ditt aktuella avtalsvillkor löper ut.

Om du påbörjar ett ångerköp eller på annat sätt återkallar en betalning som gjorts med ditt Externa Tjänstekonto kan POF säga upp ditt konto omedelbart efter eget gottfinnande, på grundval av att du har fastställt att du inte vill ha ett POF-abonnemang. Om ditt ångerköp eller andra återbetalningar upphävs ska du kontakta kundtjänst. POF kommer att behålla alla medel som debiteras ditt Externa Tjänstekonto tills du avslutar ditt abonnemang genom ditt Externa Tjänstekonto. Vissa användare kan ha rätt att begära återbetalning. Se avsnitt 8d nedan för mer information.

8b. INTERNA INKÖP OCH ABONNEMANG

Interna inköp, inklusive abonnemang, behandlas med den betalningsmetod som du tillhandahåller på webbplatsen eller i appen. Abonnemang förnyas automatiskt tills du säger upp dem.

Om du gör ett internt inköp samtycker du till att betala priserna som visas för tjänsterna du har valt samt eventuell försäljningsmoms eller liknande moms som kan påföras dina betalningar (och som kan ändras emellanåt) och du godkänner att POF debiterar den betalningsmetod du anger (din ”betalningsmetod”). POF kan korrigera eventuella faktureringsfel eller misstag även om vi redan har begärt eller mottagit betalning. Om du påbörjar ett ångerköp eller på annat sätt återkallar en betalning som gjorts med din betalningsmetod kan POF säga upp ditt konto omedelbart efter eget gottfinnande, på grundval av att du har fastställt att du inte vill ha ett POF-abonnemang. Om ditt ångerköp eller andra återbetalningar upphävs ska du kontakta kundtjänst.

Om ditt Externa inköp inkluderar ett automatiskt förnyat abonnemang kommer din betalningsmetod att fortsätta debiteras periodiskt för abonnemanget tills du säger upp det. Efter din första abonnemangsperiod, och återigen efter en eventuell efterföljande abonnemangsperiod, kommer abonnemanget automatiskt att fortsätta till det pris och den tidsperiod som du samtyckte till när du aktiverade abonnemanget, tills du säger upp det.

Om du vill säga upp ett abonnemang loggar du in på webbplatsen eller appen och går till avsnittet Konto. Om du säger upp ett abonnemang kan du fortsätta att använda den uppsagda tjänsten fram till slutet av din aktuella abonnemangsperiod. Abonnemanget kommer inte att förnyas när ditt aktuella avtalsvillkor löper ut.

Du kan redigera dina uppgifter för betalningsmetoden genom att använda verktyget Inställningar och följa länken för att låta din uppgradering löpa ut. Om en betalning inte kan behandlas på grund av utgång, otillräckliga medel eller annat förblir du ansvarig för eventuella belopp som inte har betalats och godkänner att vi fortsätter att fakturera betalningsmetoden eftersom den kan uppdateras. Detta kan leda till en ändring av dina fakturadatum.

Dessutom ger du oss tillstånd att erhålla uppdaterade eller ersättande utgångsdatum och kortnummer för ditt kredit- eller betalkort som tillhandahålls av din kredit- eller betalkortsutfärdare. Betalningsvillkoren kommer att baseras på din betalningsmetod och kan fastställas genom avtal mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutgivaren eller annan leverantör för din valda betalningsmetod. Om du bor utanför den amerikanska kontinenten samtycker du till att din betalning till POF kan ske via MTCH Technology Services Limited och om du är bosatt i USA kan din betalning till POF ske via Plentyoffish Media LLC. Vissa användare kan ha rätt att begära återbetalning. Se avsnitt 8d nedan för mer information.

8c. VIRTUELLA ARTIKLAR

Virtuella artiklar är inte återbetalningsbara och omfattas av vissa villkor.

Emellanåt kan du ha möjligheten att köpa en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens att använda eller få tillgång till särskilda funktioner för begränsad användning, inklusive men inte begränsat till tokens som kan lösas in mot andra virtuella artiklar, såsom Super Yes och Highlight," ("Virtuell(a) artikel/artiklar") från POF. Du får endast köpa virtuella artiklar från oss eller våra godkända partners genom våra tjänster.

Virtuella artiklar representerar en begränsad licensrättighet som regleras av detta avtal, och, förutom vad som på annat sätt är förbjudet enligt tillämplig lag, överförs eller tilldelas ingen äganderätt till eller äganderätt till Virtuella artiklar till dig. Detta Avtal ska inte tolkas som en försäljning av några rättigheter i Virtuella artiklar. Saldon för virtuella artiklar som visas på ditt konto utgör inte ett verkligt saldo eller återspeglar något lagrat värde utan utgör istället en beräkning på omfattningen av din licens. Virtuella artiklar ådrar sig inga avgifter för icke-användning. Licensen du beviljas i Virtuella artiklar kommer dock att upphöra i enlighet med villkoren i detta avtal, tidigare när POF upphör att tillhandahålla våra tjänster, eller om ditt konto på annat sätt uppsägs eller stängs.

POF förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande debitera avgifter för rätten att komma åt eller använda virtuella artiklar och/eller kan distribuera virtuella artiklar med eller utan kostnad. POF kan hantera, reglera, kontrollera, ändra eller eliminera virtuella artiklar när som helst, inklusive vidta åtgärder som kan påverka det uppfattade värdet eller inköpspriset, om tillämpligt, för virtuella artiklar. POF ska inte ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part i händelse av att POF utövar några sådana rättigheter. Överföring av virtuella artiklar är förbjuden och du får inte sälja, lösa in eller på annat sätt överföra virtuella artiklar till någon person eller enhet. Virtuella artiklar kan endast lösas in via våra Tjänster.

ALLA INKÖP OCH INLÖSEN AV VIRTUELLA ARTIKLAR SOM GÖRS GENOM VÅRA TJÄNSTER ÄR SLUTGILTIGA OCH EJ ÅTERBETALBARA. DU BEKRÄFTAR ATT POF INTE BEHÖVER TILLHANDAHÅLLA DIG ÅTERBETALNING AV NÅGOT SKÄL OCH ATT DU INTE KOMMER ATT FÅ PENGAR ELLER ANNAN ERSÄTTNING FÖR OANVÄNDA VIRTUELLA ARTIKLAR NÄR ETT KONTO HAR STÄNGTS, OAVSETT OM STÄNGNINGEN VAR FRIVILLIG ELLER FRIVILLIG.

8d. ÅTERBETALNINGAR

I allmänhet är alla inköp icke-återbetalningsbara. Särskilda villkor gäller i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin, EU, EES, Storbritannien och Schweiz.

I allmänhet är alla inköp slutgiltiga och icke-återbetalningsbara och inga återbetalningar eller krediter sker för delvis använda tidsperioder, förutom om de lagar som gäller i din jurisdiktion föreskriver återbetalningar.

För abonnenter bosatta i EU, EES, Storbritannien och Schweiz:

I enlighet med lokal lagstiftning har du rätt till fullständig återbetalning under 14 dagar efter att abonnemanget börjats. Observera att denna 14-dagarsperiod påbörjas när abonnemanget börjar.

För abonnenter bosatta i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island och Wisconsin:

Din rätt till uppsägning – Du kan säga upp ditt abonnemang utan straffavgift eller skyldigheter när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter datumet du påbörjade abonnemanget. Om du avlider före slutet av din abonnemangsperiod ska ditt dödsbo ha rätt till återbetalning av den del av din betalning som du hade gjort för ditt abonnemang, vilken är tillämplig för tidsperioden efter din död. Om du blir funktionsnedsatt (så att du inte kan använda våra tjänster) före slutet av din abonnemangsperiod ska du ha rätt till återbetalning av den del av betalningen som du har gjort för ditt abonnemang, vilken kan tilldelas perioden efter din funktionsnedsättning genom att meddela Bolaget på samma sätt som när du begär en återbetalning enligt beskrivningen nedan.

Inköp av virtuella artiklar är SLUTGILTIGA OCH EJ ÅTERBETALNINGSBARA.

Om något av ovanstående gäller dig och du abonnerar med ditt Apple ID hanteras dina begäranden om återbetalning av Apple, inte POF. För att begära återbetalning kontaktar du din Externa tjänst direkt. Om du till exempel använder din Apple-enhet går du till Inställningar > iTunes och App Stores > [klicka på ditt Apple ID] > Visa Apple ID > Köphistorik. Hitta transaktionen och välj ”Rapportera ett problem.” Du kan också begära återbetalning på https://getsupport.apple.com För andra inköp kontaktar du POF:s kundtjänst med ditt ordernummer (se e-postbekräftelsen) genom att skicka eller leverera ett undertecknat och daterat meddelande som anger att du, köparen, säger upp detta Avtal eller uttrycker dig på liknande sätt. Ange även den e-postadress eller det telefonnummer som är kopplat till ditt konto med ditt ordernummer. Meddelandet skall skickas till: POF, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA (Användare i Kalifornien och Ohio kan även skicka e-post till oss på [email protected] eller skicka ett fax till 214-853-4309).

9. KONTOUPPSÄGNING

Om du inte längre vill använda våra tjänster eller om vi säger upp ditt konto av någon anledning ska du läsa detta.

Du kan ta bort ditt konto när som helst genom att logga in på webbplatsen eller appen, gå till ”Hjälp”, klicka på ”Ta bort konto” och följa anvisningarna för att säga upp ditt medlemskap. Du måste dock avbryta/hantera alla externa tjänsteköp via ditt externa tjänstekonto (t.ex. iTunes, Google Play) för att undvika ytterligare fakturering.

POF förbehåller sig rätten att undersöka och, om lämpligt, säga upp eller stänga ditt konto utan återbetalning om POF anser att du har brutit mot dessa villkor, missbrukat våra tjänster eller betett dig på ett sätt som POF anser vara olämpligt eller olagligt, på eller utanför våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att använda alla personliga, tekniska, juridiska eller andra medel som finns tillgängliga för att genomdriva Villkoren, när som helst utan ansvar och utan skyldighet att meddela dig i förväg, inklusive, men inte begränsat till, att hindra dig från att få åtkomst till Tjänsterna.

Om ditt konto sägs upp av dig eller av POF av någon anledning fortsätter dessa villkor att gälla mellan dig och POF och du kommer inte att ha rätt till någon återbetalning för genomförda inköp. Din information kommer att behållas och raderas i enlighet med vår sekretesspolicy.

10. INGA KONTROLLER AV BROTTSREGISTER ELLER IDENTITETSVERIFIERING

POF utför inga kontroller av brottsregister eller identitetsverifieringar på sina användare. Använd ditt bästa omdöme när du interagerar med andra och läs igenom våra säkerhetstips.

DU FÖRSTÅR ATT POF INTE UTFÖR BAKGRUNDS- ELLER IDENTITETSKONTROLLER PÅ SINA ANVÄNDARE ELLER PÅ ANNAT SÄTT FRÅGAR OM SINA ANVÄNDARES BAKGRUND. POF GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ANVÄNDARES BETEENDE, IDENTITET, AVSIKTER, LEGITIMITET ELLER SANNINGSENLIGHET. POF FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GENOMFÖRA – OCH DU BEVILJAR POF ATT GENOMFÖRA – EVENTUELLA KONTROLLER AV BROTTSREGISTER ELLER ANDRA UNDERSÖKNINGAR (SOM T.EX. SÖKNINGAR I SEXFÖRBRYTARREGISTER) NÄR SOM HELST MED ANVÄNDNING AV TILLGÄNGLIGA OFFENTLIGA REGISTER OCH DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER KAN ANVÄNDAS FÖR DETTA ÄNDAMÅL. OM BOLAGET BESTÄMMER SIG FÖR ATT UTFÖRA NÅGON UNDERSÖKNING GENOM ETT KONSUMENTRAPPORTERINGSORGAN BEKRÄFTAR DU HÄRMED ATT BOLAGET FÅR ERHÅLLA OCH ANVÄNDA EN KONSUMENTRAPPORT OM DIG FÖR ATT FASTSTÄLLA DIN BEHÖRIGHET ENLIGT DESSA VILLKOR.

DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DINA INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE. SCREENING AV SEXFÖRBRYTARE OCH ANDRA VERKTYG GARANTERAR INTE DIN SÄKERHET OCH ERSÄTTER INTE RÅDET ATT FÖLJA VÅRA SÄKERHETSTIPSOCH ANDRA LÄMPLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER. ANVÄND ALLTID DITT BÄSTA OMDÖME OCH VIDTA LÄMPLIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER NÄR DU KOMMUNICERAR MED ELLER TRÄFFAR NYA PERSONER. KOMMUNIKATIONER SOM MOTTAGITS GENOM TJÄNSTEN, INKLUSIVE AUTOMATISKA MEDDELANDEN SOM SKICKATS AV POF, KAN UPPSTÅ FRÅN ANVÄNDARE SOM ANVÄNDER TJÄNSTEN FÖR OLÄMPLIGA ÄNDAMÅL, INKLUSIVE BEDRÄGERI, MISSBRUK, TRAKASSERIER ELLER ANDRA OLÄMPLIGA BETEENDEN.

Även om POF strävar efter att uppmuntra en respektfull användarupplevelse är det inte ansvarigt för någon användares uppförande på eller utanför tjänsten. Du samtycker till att vara försiktig vid alla interaktioner med andra användare, särskilt om du bestämmer dig för att kommunicera utanför tjänsten eller träffas personligen.

11. ANSVARSFRISKRIVNING

POF:s tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi gör inte och kan inte göra några framställningar om innehållet eller funktionerna i våra tjänster.

POF TPOF TILLHANDAHÅLLER VÅRA TJÄNSTER I "BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GER INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER PÅ ANNAT SÄTT MED AVSEENDE PÅ VÅRA TJÄNSTER (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL DÄRI), INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR GODTAGBAR KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. POF FRAMSTÄLLER ELLER GARANTERAR INTE ATT (A) VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLAS UTAN AVBROTT, VARA SÄKER ELLER FELFRI, (B) EVENTUELLA DEFEKTER ELLER FEL I VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT UPPTÄCKAS ELLER KORRIGERAS, ELLER (C) EVENTUELLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU ERHÅLLER PÅ ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER LÄMPLIGT FÖR DINA SYFTEN. DESSUTOM GER POF INGA GARANTIER GÄLLANDE ANTALET AKTIVA ANVÄNDARE NÄR SOM HELST; ANVÄNDARES FÖRMÅGA ELLER ÖNSKAN ATT KOMMUNICERA MED ELLER TRÄFFA DIG ELLER NÅGON FÖRENLIGHET MED ELLER UPPFÖRANDE AV ANVÄNDARE SOM DU TRÄFFAR GENOM TJÄNSTERNA.

POF TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM DU ELLER NÅGON ANNAN ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART LÄGGER UPP, SKICKAR ELLER TAR EMOT GENOM VÅRA TJÄNSTER. POF TAR INTE HELLER NÅGOT ANSVAR FÖR ANVÄNDARES IDENTITETER, AVSIKTER, BEHÖRIGHETER ELLER SANNINGSENLIGHET SOM DU KOMMUNICERAR MED. ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS PÅ DITT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. POF ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SKADOR PÅ DIN DATORS MASKINVARA, PROGRAMVARA ELLER ANNAN UTRUSTNING ELLER TEKNIK, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FRÅN NÅGRA SÄKERHETSBROTT ELLER FRÅN VIRUS, BUGGAR, MANIPULERING, HACKNING BEDRÄGERI, FEL, UTELÄMNANDE, AVBROTT, DEFEKT, FÖRSENING I DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORANSLUTNING ELLER NÄTVERKSFEL, ELLER ANNAN TEKNISK ELLER FELFUNKTION.

12. DIGITAL MILLENNIUM UPPHOVSRÄTTSLAG

Vi tar upphovsrättsintrång på största allvar. Vi ber dig hjälpa oss att se till att vi åtgärdar det snabbt och effektivt.

POF har antagit följande policy mot upphovsrättsintrång i enlighet med Digital Millennium upphovsrättslag (”DMCA”). Om du anser att något medlemsinnehåll eller vårt innehåll gör intrång i dina immateriella rättigheter skickar du ett meddelande med ett påstående om sådant intrång (”DMCA-nedtagandemeddelande”) inklusive följande:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts;
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha utsatts för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats täcks av ett enda meddelande, en representativ förteckning över sådana verk;
 3. Identifiering av materialet som påstås göra intrång eller är föremål för intrång och som ska avlägsnas eller få tillgång till inaktiverad information som rimligen är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet;
 4. Information som rimligen är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta dig, som t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress;
 5. Ett uttalande om att du i god tro anser att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är godkänt av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och
 6. Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt under ed och att du har rätt att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättigheten som påstås ha kränkts.

Eventuella DMCA-nedtagningsmeddelanden ska skickas till [email protected], per telefon till 214-576-3272 eller via post till följande adress: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231, USA.

POF kommer att stänga konton med upprepade intrång.

13. REKLAM OCH TREDJEPARTSINNEHÅLL

Som många andra abonnemangsbaserade tjänster har vi annonser på våra webbplatser.

Våra tjänster kan innehålla annonser och kampanjer som erbjuds av tredje parter och länkar till andra webbplatser eller resurser. POF kan också tillhandahålla icke-kommersiella länkar eller hänvisningar till tredje parter inom dess innehåll. POF ansvarar inte för tillgängligheten (eller bristen på tillgänglighet) av några externa webbplatser eller resurser eller deras innehåll. Dessutom ansvarar POF inte för, och rekommenderar inte, några produkter eller tjänster som kan erbjudas av tredje parters webbplatser eller resurser. Om du väljer att interagera med tredje parter som görs tillgängliga genom våra Tjänster kommer sådana parters villkor att styra deras relation med dig. POF ansvarar inte för sådana tredje parters villkor eller åtgärder.

14. ANSVARSBEGRÄNSNING

POF:s ansvar begränsas i största möjliga utsträckning av tillämplig lag.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG KOMMER POF, DESS DOTTERBOLAG, ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE ELLER TJÄNSTELEVERANTÖRER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR INDIREKTA, FÖLJAKTLIGA, AVSKRÄCKANDE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, STRAFFBARA, FASTA ELLER UTÖKADE SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV VINST, OAVSETT OM DET UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT, ELLER NÅGON FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING, GOODWILL ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV: (I) DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA, (II) EVENTUELLA ANVÄNDARES ELLER TREDJE PARTERS UPPFÖRANDE ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER VÅRA DOTTERBOLAGS TJÄNSTER ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA; ELLER (III) EVENTUELLT OBEHÖRIGT TILLTRÄDE, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRING AV DITT INNEHÅLL, ÄVEN OM POF HAR MEDDELATS OM SÅDANA EVENTUELLA SKADOR. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, KOMMER INTE POF:S SAMMANLAGDA ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK SOM AVSER TJÄNSTERNA ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU, OM NÅGOT, HAR BETALAT FÖR TJÄNSTERNA UNDER DE TJUGOFYRA (24) MÅNADERNA SOM OMEDELBART EFTERFÖLJER DET DATUM DÅ DU FÖRST INLÄMNAR EN STÄMNINGSANSÖKAN, SKILJEFÖRFARANDE ELLER ANNAT RÄTTSLIGT FÖRFARANDE MOT POF, OAVSETT RÄTTSLIGEN ELLER SKADESTÅND, I NÅGON DOMSTOL. SKADEBEGRÄNSNINGEN SOM ANGES I DEN FÖREGÅENDE MENINGEN GÄLLER (i) OAVSETT DEN GRUND PÅ VILKET ANSVAR SOM GRUNDAR SIG (VARE SIG DET GÄLLER FÖRSUMMELSE, KONTRAKT, GRUPPTALAN, STADGA ELLER ANNAT), (ii) OAVSETT TYP AV RÄTTIGHETSBROTT, PRIVILEGIER ELLER SKYLDIGHETER, OCH (iii) MED AVSEENDE PÅ ALLA HÄNDELSER, TJÄNSTEN OCH DETTA AVTAL.

ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SOM ANGES I DETTA AVSNITT 14 SKA GÄLLA ÄVEN OM DINA GOTTGÖRELSER ENLIGT DETTA AVTAL MISSLYCKAS MED AVSEENDE PÅ DERAS VÄSENTLIGA SYFTE.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV SPECIFIKA SKADOR, SÅ VISSA ELLER ALLA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVSNITT KANSKE INTE GÄLLER DIG.

15. AVSNITT OM TVISTLÖSNING

I det osannolika fallet att vi skulle ha en rättstvist samtycker parterna att fortskrida enligt följande, förutom där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

Eventuella delavsnitt i detta tvistlösningsavsnitt som är förbjudna enligt lag ska inte gälla för användare som är bosatta i den jurisdiktionen, inklusive underavsnitt 15b, 15c, 15d och 15e, som inte ska gälla för användare som är bosatta inom EU, EES, Storbritannien eller Schweiz. Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/odr. POF deltar inte i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljedomsman för användare bosatta inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

15a. INFORMELL TVISTLÖSNINGSPROCESS

Om du är missnöjd med våra tjänster av någon anledning kontaktar du först POF:s kundtjänst så att vi kan försöka lösa dina problem utan hjälp utifrån. Om du väljer att driva igenom ett anspråk eller en tvist mot POF gäller följande villkor. I denna tvistelösningsprocess och skiljedomsförfaranden som anges i avsnitt 15 ska ”POF” omfatta våra dotterbolag, anställda, licensgivare och tjänsteleverantörer.

POF värderar sin relation till dig och uppskattar den ömsesidiga fördelen som uppnås genom informell tvistlösning (enligt definitionen nedan). Innan du formellt inleder en tvist i en skiljedoms- eller småmålsdomstol samtycker du till att först skicka ett detaljerat meddelande (”Meddelande”) till Match Group Legal, P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225, USA. Om POF har en tvist med dig samtycker POF till att först skicka ett meddelande till dig på den senaste e-postadressen vi har registrerad. Om vi inte har din e-postadress används andra kontaktuppgifter som är kopplade till ditt konto. Ditt meddelande måste omfatta alla följande uppgifter: (1) ditt fullständiga namn, (2) uppgifter som gör det möjligt för POF att identifiera ditt konto, inklusive en bild eller skärmbild av din profil, din adress, mobilnummer, e-postadress och födelsedatum som du använde för att registrera ditt konto, och (3) en detaljerad beskrivning av din tvist, inklusive arten och saklig grund för ditt/dina anspråk och den gottgörelse du söker med en motsvarande beräkning av dina påstådda skador (om några). Du måste personligen underteckna detta meddelande för att det ska träda ikraft. POF:s meddelande måste likaså innehålla en detaljerad beskrivning av dess tvist, vilket ska inkludera arten och saklig grund för dess anspråk och den gottgörelse som begärs med en motsvarande beräkning av våra skador (om några). Du och POF samtycker till att sedan förhandla i god tro för att försöka lösa tvisten. Som en del av dessa förhandlingar i god tro samtycker du till att personligen delta, med din advokat om du representeras av ett ombud, om POF begär en telefonkonferens med dig för att diskutera din tvist. På samma sätt, om du begär en telefonkonferens för att diskutera POF:s tvist med dig, samtycker POF till att ett ombud deltar. Denna informella process bör leda till en tvistelösning. Om tvisten emellertid inte löses inom 60 dagar efter mottagandet av ett fullständigt meddelande och parterna inte på annat sätt har kommit överens om en förlängning av denna informella tvistlösningsperiod kan du eller POF inleda ett skiljeförfarande (med förbehåll för en parts rätt att välja småmålsdomstol enligt nedan).

Slutförande av denna informella tvistlösning är ett villkor för att lämna in en begäran om skiljeförfarande eller småmålsdomstolsförfarande. Underlåtenhet att göra detta är ett brott mot detta avtal. Preskriptionstiden och eventuella tidsfrister för inlämningsavgifter kommer att beräknas medan du och POF deltar i denna informella tvistlösningsprocess. Såvida det inte är förbjudet enligt tillämplig lag ska skiljedomaren, National Arbitration and Mediation (”NAM”), inte godkänna eller administrera något krav på skiljedomsförfarande och ska administrativt avsluta eventuellt skiljedomsförfarande såvida inte den part som ställer sådant krav på skiljedomsförfarande kan skriftligen intyga att villkoren i detta informella tvistlösningsförfarande är helt uppfyllda. En domstol med behörig jurisdiktion ska ha behörighet att genomdriva denna bestämmelse och förbinda sig till alla skiljedomsförfaranden eller småmålsdomstolsförfaranden.

15b. PERSONLIG GOTTGÖRELSE: AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN OCH JURYRÄTTEGÅNG

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER AVSTÅR DU OCH POF RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG OCH RÄTTEN ATT VÄCKA TALAN I DOMSTOL TILL FÖRMÅN FÖR ETT ENSKILT SKILJEFÖRFARANDE (MED UNDANTAG FÖR SMÅMÅLSDOMSTOL ENLIGT OVAN). DU OCH POF BÅDA AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT INLÄMNA ELLER DELTA I EN GRUPPTALAN MOT DEN ANDRA ELLER PÅ ANNAT SÄTT SÖKA GOTTGÖRELSE SOM GRUPP, INKLUSIVE EVENTUELLA PÅGÅENDE TVISTEMÅL MOT POF. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, SKA DET INTE FINNAS NÅGON RÄTT ELLER BEHÖRIGHET FÖR ATT EVENTUELLA ANSPRÅK SKA KUNNA AVGÖRAS GENOM SKILJEDOM ELLER TVISTEMÅL PÅ EN GRUPP-, KOLLEKTIV, REPRESENTATIV, KONSOLIDERAD ELLER ENSKILD ADVOKAT-GRUND. SKILJEDOMAREN KAN TILLERKÄNNA SAMMA GOTTGÖRELSE SOM FINNS TILLGÄNGLIG I DOMSTOL FÖRUTSATT ATT SKILJEDOMAREN ENDAST KAN TILLDÖMA SLUTLIG GOTTGÖRELSE (INKLUSIVE FÖRELÄGGANDE ELLER FASTSTÄLLANDE GOTTGÖRELSE) TILL FÖRMÅN FÖR DEN ENSKILDA PARTEN SOM SÖKER GOTTGÖRELSE OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA SLUTLIG GOTTGÖRELSE SOM MOTIVERAS AV DEN ENSKILDA PARTENS ANSPRÅK. SKILJEDOMAREN FÅR INTE TILLERKÄNNA SLUTLIG GOTTGÖRELSE FÖR, MOT ELLER PÅ UPPDRAG AV NÅGON SOM INTE ÄR PART I SKILJEFÖRFARANDET PÅ GRUPP-, KOLLEKTIV-, REPRESENTANT- ELLER ENSKILD ADVOKAT GRUND. OM EN DOMSTOL FASTSTÄLLER ATT NÅGOT AV DESSA FÖRBUD I DENNA PUNKT INTE ÄR VERKSTÄLLBART MED AVSEENDE PÅ ETT VISST YRKANDE ELLER EN BEGÄRAN OM LINDRING (T.EX. EN BEGÄRAN OM OFFENTLIG FÖRELÄGGANDE GOTTGÖRELSE), OCH ALLA ÖVERKLAGANDEN AV BESLUTET HAR UTTÖMTS ELLER ÄR PÅ ANNAT SÄTT SLUTGILTIGT, SAMTYCKER DU OCH POF OM ATT DET YRKANDET ELLER BEGÄRAN OM GOTTGÖRELSE SKA GÅ VIDARE I DOMSTOL MEN SKA AVVAKTAS BEROENDE PÅ INDIVIDUELL SKILJEDOM AV ÅTERSTÅENDE ANSPRÅK OM GOTTGÖRELSE SOM DU HAR ANSÖKT OM. OM DENNA PUNKT ANSES VARA OGENOMFÖRBART SKA HELA DENNA SKILJEDOMSBESTÄMMELSE (MED UNDANTAG FÖR AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG OCH DEN INFORMELLA TVISTLÖSNINGSPROCESSEN) ANSES VARA OGILTIG. DENNA PUNKT ÄR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA SKILJEAVTAL.

15c. TVISTLÖSNING GENOM SKILJEDOM ELLER SMÅMÅLSDOMSTOL

Alla tvister och anspråk mellan dig och POF (som inte har lösts informellt av POF:s kundtjänst eller såsom anges i avsnitt 15a ovan) som härrör från eller på något sätt relaterar till detta avtal (inklusive eventuella påstådda brott mot detta avtal), tjänsterna eller vår relation med dig (gemensamt ”tvist”), ska uteslutande lösas genom BINDANDE ENSKILD SKILJEDOM, med undantag för vad som specifikt anges i detta avsnitt om tvistemålslösning. ”Tvist” som används i detta avtal ska ha den bredaste möjliga innebörden och inkludera anspråk som uppkommit innan detta eller tidigare avtal existerade och anspråk som uppstår under detta avtals löptid eller efter uppsägning av detta avtal. Oaktat det föregående kan antingen du eller POF välja att få ett enskilt anspråk prövat i en småmålsdomstol. Om begäran om att få gå vidare i småmålsdomstol görs efter att ett skiljeförfarande har inletts men innan en skiljedomare har utsetts ska ett sådant skiljeförfarande avslutas administrativt. Eventuella tvister om småmålsdomstolens behörighet ska avgöras av småmålsdomstolen. Alla andra frågor (förutom vad som annars anges häri) är exklusivt för skiljedomaren att besluta, inklusive men inte begränsat till omfattningen och verkställbarheten av detta avsnitt om tvistelösning, såväl som eventuell begäran om att gå vidare i småmålsdomstol som görs efter att en skiljedomaren har utsetts. Om du eller POF bestrider valet av småmålsdomstol i din tvist och en domstol med behörig jurisdiktion fastställer att valet av småmålsdomstol inte är verkställbart ska valet avskiljas från detta avtal vad gäller din tvist. Sådant domstolsbeslut ska dock inte anses vara bindande för POF:s övriga avtalsparter.

Alla domstolsförfaranden för att genomdriva detta avsnitt 15 om tvistelösning, inklusive alla förfaranden för att bekräfta, ändra eller undanröja en skiljedom, måste inledas i enlighet med avsnitt 17. Om detta avsnitt 15 om tvistelösning av någon anledning anses vara icke verkställbart får alla tvister mot POF (med undantag för anspråk i civildomstol) endast inledas i federala eller statliga domstolar i Dallas County, Texas. Du samtycker härmed oåterkalleligen till dessa domstolars utövande av personlig jurisdiktion över dig för sådana ändamål och avstår från alla anspråk på att sådana domstolar utgör ett obekvämt forum.

15d. ENSKILDA SKILJEFÖRFARANDEN OCH MASSPROTOKOLL OM SKILJEFÖRFARANDEN

Detta delavsnitt 15d gäller för tvister som inlämnas till NAM efter att fullständigt ha slutfört den informella processen för meddelande och tvistlösning som beskrivs i delavsnitt 15a ovan och när inget val av småmålsdomstol görs av någondera parten. Alla skiljeförfaranden mellan dig och POF ska administreras av NAM i enlighet med NAM:s operativa omfattande regler och rutiner för tvistlösning (”NAM:s regler”) som gäller vid den tidpunkt då begäran om skiljeförfarande lämnas in till NAM, i enlighet med detta avsnitt 15 för tvistlösning. För en kopia av NAM-reglerna besöker du https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms eller kontaktar NAM på NAM:s National Processing Center på 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 med e-postadress [email protected] Om NAM inte kan eller vill utföra sina uppgifter enligt detta avtal ska parterna gemensamt komma överens om en alternativ administratör som kommer att ersätta NAM och överta NAM:s roll i enlighet med detta avtal. Om parterna inte kan komma överens kommer de att yrka på en behörig domstol att utse en administratör som kommer att åta sig NAM:s uppgifter enligt detta avtal.

Parterna är samtycker till att följande förfaranden kommer att gälla för alla skiljedomsförfaranden som inleds enligt detta avsnitt om tvistelösning:

 1. Påbörja ett skiljeförfarande – För att inleda ett skiljeförfarande ska du eller POF skicka en begäran om skiljeförfarande till NAM (”begäran om skiljeförfarande”) som beskriver anspråket/anspråken och begäran om gottgörelse i detalj, i enlighet med kraven i detta avtal och NAM-reglerna. Om du skickar en begäran om skiljeförfarande ska du även skicka det till POF på Match Group Legal, P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225, USA, inom 10 dagar efter att begäran om skiljeförfarande har levererats till NAM. Om POF skickar en begäran om skiljeförfarande kommer vi också att skicka den till din postadress som finns registrerad hos oss inom samma tiodagarsperiod. Om din postadress inte är tillgänglig kommer vi att skicka den till din registrerade e-postadress, eller om vi inte har din e-postadress i registret används andra kontaktuppgifter som är kopplade till ditt konto. Skiljedomsleverantören får inte godta eller administrera någon begäran på skiljedomsförfarande och ska administrativt avsluta alla sådana krav på skiljedomsförfarande som inte skriftligen intygar att parten uppfyller kraven i avsnitt 15 om tvistelösning eller om endera parten väljer en småmålsdomstol enligt ovan.
 2. Avgifter - Betalning av alla avgifter ska styras av NAM-reglerna, förutom i den utsträckning att ärendet är en del av en massinlämning (enligt definitionen nedan) eller NAM-avgifter och kostnader (inklusive skiljedomaravgifter) som betalas av endera parten omfördelas på beställning av skiljedomaren efter ett fastställande att (a) endera parten har brutit mot avsnitt 15 i detta avtal, (b) sådan omfördelning är tillåten enligt avtalet, eller (c) annars är tillåten enligt tillämplig lag. Efter att ha uppvisat för POF att du har ekonomiska svårigheter kommer vi att överväga en begäran i god tro från dig om att betala din del av den tillämpliga konsumentdelen av registreringsavgiften. POF har åtagit sig att säkerställa att konsumenters kostnader för skiljeförfaranden inte utgör ett hinder för prövning av tvister. Om POF inleder ett skiljeförfarande mot dig kommer vi att betala alla avgifter.
 3. Skiljedomaren – Skiljedomsförfarandet ska genomföras av en enda opartisk skiljedomare (”anspråksparten”), med hjälp av en processpart som utses enligt NAM-reglerna. (Termen ”skiljedomare” gäller både anspråksparten och processparten). Om en förhandling väljs av endera parten ska skiljedomaren befinna sig i eller nära din hemort. Skiljedomaren är bunden av och ska följa detta avtal. I händelse av att NAM-reglerna strider mot detta avtal ska villkoren i detta avtal gälla. Om skiljedomaren fastställer att en strikt tillämpning av något villkor i avsnitt 15 i detta avtal (med undantag för småmålsvalet, som ska avgöras av småmålsdomstolen) skulle leda till ett i grunden orättvist skiljeförfarande (”oskälig term”), ska skiljedomaren ha befogenheten att ändra den oskäliga termen i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa ett i grunden rättvist skiljeförfarande som är förenligt med användarvillkoren (”modifierad term ”). Vid fastställandet av innehållet i en modifierad term ska skiljedomaren välja en term som närmast uttrycker avsikten med den oskäliga termen.
 4. Dispositiva yrkanden – Parterna samtycker till att anspråksparten ska ha behörighet att överväga dispositiva yrkanden utan muntlig bevisförhandling. Dispositiva yrkanden kan komma att begäras under följande omständigheter: (a) inom 30 dagar efter det att anspråksparten utsetts, en part kan begära att få inge ett dispositivt yrkande baserat på inlagan och (b) senast 30 dagar före bevisförhandlingen, en part kan begära att få in ett dispositivt yrkande för en sammanfattande dom baserat på parternas inlaga och det inlämnade beviset.
 5. Upptäckt – Vardera parten får (a) lämna in upp till fem framställningar om relevanta, icke-behöriga dokument från den andra parten och (b) begära att den andra parten tillhandahåller verifierade svar på högst fem relevanta förhör (inklusive delparter). Om inte båda parter kommer överens om något annat får ingen annan form av discovery (inklusive vittnesmål) användas. Varje sådan begäran om editionsföreläggande måste delges den andra parten inom 21 dagar efter anspråkspartens utnämning. Den svarande parten ska tillhandahålla den begärande parten alla responsiva, icke-sekretessbelagda dokument, svar som parten har undertecknat till de begärda förhören och/eller eventuella invändningar mot begäran inom 30 dagar efter mottagandet av begäran, eller, vid invändning mot en eventuell begäran om upptäckt, 30 dagar efter att tvistemålet har lösts. Om endera parten begär att anspråksparten ska överväga ett dispositivt yrkande på inlagan ska sådana skriftliga svarsfrister för discovery förlängas till 30 dagar efter anspråkspartens slutgiltiga beslut om sådant dispositivt yrkande. Eventuella tvister om discovery eller begäran om förlängning ska utan dröjsmål skickas till anspråksparten för snabb lösning. Vid avgörande av eventuell tvist om discovery eller begäran om förlängning ska anspråksparten beakta typ, belopp och omfattning av den underliggande begäran om skiljeförfarande, kostnaden och andra insatser som skulle involveras i tillhandahållandet av begärd discovery, tidsplanen för ärendet och om begärd discovery är nödvändigt för en lämplig förberedelse av ett anspråk eller försvar.
 6. Sekretess - På endera partens begäran kommer skiljedomaren att utfärda ett beslut som kräver att konfidentiell information från endera parten som offentliggörs under skiljeförfarandet (oavsett om det sker i dokument eller muntligen) inte får användas eller offentliggöras förutom i samband med skiljeförfarandet eller vid förfaranden för att verkställa skiljedomen, och att all tillåten arkivering av konfidentiell information måste sekretessbeläggas.
 7. Skiljedomsförhandling – Du och POF har rätt till en rättvis bevisförhandling (dvs. rättegång) inför anspråksparten. Skiljedomsförfaranden är vanligtvis enklare, billigare och smidigare än rättegångar och andra rättsliga förfaranden. Parterna är överens om att avstå från muntlig förhandling och hänskjuta tvisten till anspråksparten för en skiljedom på grundval av skriftliga inlagor och andra bevis som parterna kan komma överens om, såvida inte en part begär en muntlig förhandling inom 10 dagar efter att svaranden lämnar in ett svar. Om en muntlig bevisförhandling begärs ska båda parterna personligen närvara vid förhandlingen, oavsett om någon part har skaffat sig ombud. Båda parter måste personligen närvara vid förhandlingen. Endera partens underlåtenhet att personligen närvara vid förhandlingen, utan en ajournering som fastställts av anspråksparten av goda skäl, kommer att leda till en försummelsedom mot den parten.
 8. Skiljedom – Oavsett skiljeförfarandets format ska anspråksparten skriftligen tillhandahålla ett motiverat beslut inom 30 dagar efter förhandlingen eller, om ingen förhandling äger rum, inom 30 dagar efter att motbevis eller kompletterande uttalanden har förfallit. Beslutet skall innehålla en tydlig redogörelse för eventuella åtgärder och en kort redogörelse för skälen till dessa. Skiljedomen är endast bindande mellan dig och POF och kommer inte att ha någon preklusiv effekt i ett annat skiljeförfarande eller förfarande som involverar en annan part. Skiljedomaren kan dock välja att pröva beslut från andra skiljeförfaranden som berör en annan part. Skiljedomaren kan tilldöma avgifter och kostnader enligt NAM-reglerna eller i den mån sådana avgifter och kostnader kan tilldömas i domstol. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skiljedomarens förmåga att tilldöma avgifter och kostnader om denne fastställer att ett anspråk eller försvar är oseriöst eller har tagits upp för ett olämpligt ändamål, i syfte att trakassera eller i ond tro.
 9. Erbjudande om förlikning – Svaranden kan, men är inte skyldig att, lämna in ett skriftligt förlikningserbjudande till motparten när som helst före bevisförhandlingen eller, om ett dispositivt yrkande är tillåtet, innan det dispositiva yrkandet beviljas. Beloppet eller villkoren i ett förlikningserbjudande får inte avslöjas för anspråksparten förrän efter att denne fattar sitt beslut om anspråket. Om skiljedomen blir till motpartens fördel och är mindre än svarandens förlikningserbjudande eller om skiljedomen är till svarandens fördel måste motparten betala kostnaderna som svaranden ådragit sig efter att erbjudandet gjordes, inklusive advokatarvoden. Om någon tillämplig stadga eller rättspraxis förbjuder att kostnader som uppkommit i skiljeförfarandet omvänds ska erbjudandet i denna bestämmelse syfta till att upphöra ackumulering av eventuella kostnader som käranden kan ha rätt till enligt stämningens åtgärdsorsak.
 10. Massinlämning – Om, vid någon tidpunkt, 25 eller fler liknande krav på skiljedom görs gällande mot POF eller relaterade parter av samma eller samordnat ombud eller enheter (”Massinlämning”), som överensstämmer med definitionen och kriterierna för Massinlämning som anges i NAM:s regler och rutiner för kompletterande tvistlösning avseende massinlämning som anges nedan, ska de tilläggsprotokoll som anges nedan gälla (”NAM:s regler för massinlämning”, som finns på https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/).

i. Om du eller din advokat lämnar in en begäran på skiljeförfarande som överensstämmer med definitionen av massinlämning som anges ovan, samtycker du till att ditt krav för skiljeförfarande ska omfattas av de tilläggsprotokoll som anges i detta underavsnitt om massinlämning. Du bekräftar också att bedömningen av din tvist kan komma att försenas och att alla tillämpliga preskriptionsbestämmelser ska gälla från den tidpunkt då de första ärendena väljs ut för att fortsätta tills ditt ärende har valts ut för ett bellwether-förfarande.

ii. NAM:s regler för massinlämning ska gälla om din tvist enligt NAM:s eget gottfinnande anses vara en del av en massinlämning enligt dess regler och detta avsnitt för tvistelösning. Sådant val av NAM:s massinlämningsregler och relaterad avgiftstabell måste göras skriftligen av antingen dig eller POF och skickas till NAM och alla parter.

iii. Bellwether-förfaranden. Bellwether-förfaranden uppmuntras av domstolar och skiljedomsadministratörer när flera tvister har liknande anspråk mot samma eller relaterade parter. Ombud för anspråkssökande (inklusive dig) och ombud för POF ska var och en välja 15 krav för skiljeförfarande (30 totalt), och högst 30 skiljedomar ska inlämnas, behandlas, prövas eller avkunnas samtidigt, med vart och ett av de 30 enskilda skiljeförfarandena under ledning av en annan anspråkspart, i en första omgång av bellwether-förfaranden. Under denna tid får inga andra krav på skiljedom som är en del av massinlämningarna registreras, behandlas, prövas eller avkunnas. Om parterna inte kan lösa de återstående kraven för skiljeförfarande efter att den första uppsättningen av bellwether-förfaranden genomgår skiljeförfarande eller på annat sätt lösts ska kärandens och POF:s ombud välja ytterligare 15 krav för skiljeförfarande (30) som ska inlämnas, behandlas och avkunnas som enskilda skiljeförfaranden, där var och en av de 30 skiljeförfarandena leds av en annan anspråkspart, i en andra uppsättning bellwether-förfaranden. Under denna tid får inga andra krav på skiljedom som är en del av massinlämningarna lämnas in, behandlas, prövas eller avkunnas. Denna stegvisa process av bellwether-förfaranden, där varje uppsättning omfattar 30 krav för skiljeförfarande som bedöms på enskild basis, ska fortsätta tills varje krav som ingår i massinlämningarna (inklusive ditt krav för skiljeförfarande) har avkunnats eller på annat sätt lösts. Avgifter som är förknippade med ett krav på skiljeförfarande som ingår i massinlämningarna, inklusive avgifter som ska betalas av POF och käranden (inklusive dig), ska endast betalas efter att ditt krav på skiljeförfarande har valts som en del av en uppsättning av bellwether-förfaranden och därför vederbörligen anvisats för inlämning, behandling och avkunnande. Alla tillämpliga preskriptionstider ska gälla från och med att du inleder den informella tvistelösningsprocessen som anges i avsnitt 15a i avtalet, och om de första massinlämningskraven för skiljeförfarande väljs för den första uppsättningen av bellwether-förfaranden har inlämnats kommer dina anspråk att förbli belagda tills ditt krav för skiljeförfarande har beslutats, tagits tillbaka eller förlikats. En domstol med behörig jurisdiktion som är belägen på en plats som är tillåten enligt avsnitt 17 i avtalet ska ha behörighet att genomdriva detta delavsnitt.

iv. Du och POF samtycker till att vi alla värdesätter integriteten och effektiviteten i domstolsprocessen för skiljeförfarande och småmål och vill använda processen för rättvis lösning av uppriktiga och uppriktiga tvister mellan oss. Du och POF bekräftar och samtycker till att agera i god tro för att säkerställa en rättvis lösning av uppriktiga och uppriktiga tvister. Parterna samtycker vidare till att tillämpningen av dessa massinlämningsförfaranden rimligen har utformats för att resultera i en effektiv och rättvis bedömning av sådana ärenden.

15e. FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR OCH RETROAKTIV TILLÄMPNING

Detta avsnitt 15 om tvistelösning gäller för alla tvister mellan parterna, inklusive för eventuella anspråk som har uppstått mot dig eller POF före tidpunkten för ditt samtycke till detta avtal och för alla anspråk som har uppstått mot dig eller POF efter ditt samtycke till detta avtal. Oaktat eventuella bestämmelser i detta avtal om motsatsen kan du välja att avstå från retroaktiv tillämpning av detta avsnitt 15 om tvistelösning, avseende anspråk som har uppkommit mot dig eller mot POF före tidpunkten för ditt samtycke till detta avtal. Du kan välja bort detta genom att skicka oss ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter att du samtycker till detta avtal, till följande e-postadress: [email protected] Skicka inga kundsupportförfrågningar till [email protected] eftersom de inte kommer att besvaras. Sådana förfrågningar ska skickas till kundtjänst på [email protected]. Du måste inkludera information som är tillräcklig för att identifiera ditt/dina konto(n), såsom e-postadress eller telefonnummer som är kopplade till ditt/dina konto(n), och bör inkludera ett uttalande om att du väljer bort retroaktiv tillämpning av detta avsnitt 15 om tvistelösning. Obs! Om du väljer bort retroaktiv tillämpning av detta avsnitt 15 om tvistelösning kommer du ändå att vara föremål för och bunden av eventuella tvistlösningsavsnitt och skiljedomsförfaranden som du tidigare samtyckt till, inklusive eventuella skiljedomsbestämmelser, undantag från grupptalan och retroaktiva tillämpningsavsnitt. Oberoende av om du väljer bort retroaktiv tillämpning av dessa ändringar kommer parterna att lösa alla anspråk som uppstår mot dig eller POF efter ditt samtycke till detta avtal i enlighet med detta tvistelösningsavsnitt.

16. GÄLLANDE LAG

Texas lag och Federal skiljedomslag ska gälla för alla tvistemål (förutom där det är förbjudet enligt lag).

I största utsträckning enligt lagen ska lagarna i Texas, USA, utan hänsyn till dess motstridiga lagregler, gälla för alla tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller våra tjänster. För att undvika alla tvivel, för användare som är bosatta utanför USA ska valet av gällande lag i Texas inte ersätta någon obligatorisk konsumentskyddslagstiftning i den jurisdiktion där du var bosatt vid den tidpunkt då du godkände detta avtal. Oaktat det föregående ska tvistelösningsprocessen som anges i avsnitt 15 regleras av federal skiljedomslag.

17. VAL AV PLATS/FORUM

I största utsträckning enligt lagen måste alla anspråk som av någon anledning inte genomgår skiljeförfarande behandlas i Dallas County, Texas (med undantag för anspråk som görs i en småmålsdomstol eller för användare bosatta i EU, EES, Storbritannien eller Schweiz eller annan jurisdiktion där detta är förbjudet enligt lag).

Med undantag för användare bosatta inom EU, EES, Storbritannien eller Schweiz som kan väcka talan i sitt hemland i enlighet med tillämplig lag och med undantag för anspråk som kan tas upp i en civildomstol enligt avsnitt 15 ska alla anspråk som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal, till våra tjänster, eller till din relation med POF som av någon anledning inte underkastas skiljeförfarande behandlas uteslutande i Dallas Countys federala eller statliga domstolar, Texas U.S.A. Du och POF samtycker till att domstolar i delstaten Texas utövar personlig jurisdiktion och avstår från alla anspråk om att sådana domstolar utgör ett obekvämt forum.

18. GOTTGÖRELSE FRÅN DIG

Du samtycker till att gottgöra POF om ett anspråk görs mot POF på grund av dina handlingar.

Du samtycker, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, till att gottgöra, försvara och hålla POF, våra närstående bolag och deras respektive tjänstemän, direktörer, ombud och anställda skadeslösa från och mot alla klagomål, krav, anspråk, skador, förluster, kostnader, ansvar och utgifter, inklusive advokatarvoden, på grund av, uppkomst av eller i samband med din åtkomst till eller användning av våra tjänster, ditt innehåll, ditt beteende mot andra eller ditt brott mot detta avtal.

19. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Genom att använda våra tjänster godkänner du villkoren i detta avtal.

Genom att använda våra tjänster, oavsett om det är genom en mobil enhet, mobilapp eller dator, samtycker du till att vara bunden av (i) dessa Villkor, som vi kan ändra emellanåt, (ii) vår(a) sekretesspolicy, cookie-policy, gemenskapsriktlinjer och säkerhetstips (iii) eventuella ytterligare villkor vid inköp. Om du inte godkänner och samtycker till att vara bunden till alla villkor i detta avtal får du inte använda våra tjänster.

Alla pronomen och variationer därav ska anses avse maskulina, feminina, neutrala, singulariska eller pluralistiska som identiteten till enheter eller personer som hänvisas till något krav.

20. HELA AVTALET

Detta Avtal ersätter alla tidigare avtal och framställningar.

Dessa villkor, tillsammans med sekretesspolicyn, cookie-policyn, gemenskapsriktlinjerna och alla ytterligare villkor vid inköp innehåller hela avtalet mellan dig och POF avseende användningen av våra tjänster. Villkoren ersätter alla tidigare avtal, framställningar och arrangemang mellan oss, skriftliga eller muntliga. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig, olaglig eller på annat sätt ogenomförbar ska resten av Villkoren fortsätta att gälla med full kraft och verkan. Underlåtenhet av bolaget att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Du samtycker till att ditt POF-konto inte är överförbart och att alla dina rättigheter till ditt konto och dess innehåll upphör när du avlider såvida inte annat föreskrivs enligt lag. Alla rättigheter och licenser som beviljas häri får inte överlåtas eller tilldelas av dig men kan överlåtas av oss utan begränsningar. Inget ombud, partnerskap, samriskföretag, förtroendeman eller annan särskild relation eller anställning skapas som ett resultat av dessa villkor och du får inte göra några framställningar på POF:s vägnar eller binda POF på något sätt.

21. SÄRSKILDA STATLIGA VILLKOR

Särskilda villkor gäller för abonnenter bosatta i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island och Wisconsin

För abonnenter bosatta i New York:

 • Tjänsterna garanterar inte något antal ”hänvisningar” – snarare är tjänsternas funktionalitet sådan att abonnenten kan se hur många profiler som han/hon vill;
 • Efter skriftligt meddelande till Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, kan abonnenter inaktivera sina abonnemang i upp till ett år;
 • Hur dina uppgifter används och hur du kan få åtkomst till dina uppgifter anges i vår sekretesspolicy;
 • Du kan granska konsumenträttigheterna för dejtingtjänster inom New York här;

För abonnenter bosatta i North Carolina:

 • Du kan granska köparens rättigheter i North Carolina här.

För abonnenter bosatta i Illinois, New York, North Carolina och Ohio:

 • Våra tjänster är allmänt tillgängliga inom USA. Om du anser att du har flyttat utanför en plats där vi tillhandahåller tjänsterna kontaktar du oss skriftligen till Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, så kommer vi att samarbeta med dig för att tillhandahålla alternativa tjänster eller en återbetalning.

För abonnenter bosatta i Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island och Wisconsin:

Din rätt till uppsägning – Du kan säga upp ditt abonnemang utan straffavgift eller skyldigheter när som helst före midnatt den tredje arbetsdagen efter datumet du påbörjade abonnemanget. Om du avlider före slutet av din abonnemangsperiod ska ditt dödsbo ha rätt till återbetalning av den del av din betalning som du hade gjort för ditt abonnemang, vilken är tillämplig för tidsperioden efter din död. Om du blir funktionsnedsatt (så att du inte kan använda våra tjänster) före slutet av din abonnemangsperiod ska du ha rätt till återbetalning av den del av betalningen som du har gjort för ditt abonnemang, vilken kan tilldelas perioden efter din funktionsnedsättning genom att meddela bolaget på samma sätt som när du begär en återbetalning enligt beskrivningen ovan i avsnitt 8.

POF kompletterande användarvillkor (LIVE!)

Träder ikraft: oktober 20, 2019

 1. Dessa kompletterande användarvillkor kompletterar och är tillägg till användarvillkoren som du redan har godkänt som POF-användare och gäller endast för din användning av tjänsten POF LIVE! (”LIVE! -tjänster”). Utöver dessa Kompletterande användarvillkor, din användning av LIVE! Tjänsterna regleras av Användaravtalet för Plenty of Fish (inklusive, men inte begränsat till, som en del av ”Tjänsterna”), Plenty of Fish sekretesspolicy, Plenty of Fish gemenskapsriktlinjer, och villkoren och sekretesspolicyn för MeetMe. I enlighet med Plenty of Fish användaravtal förbehåller vi oss rätten att när som helst modifiera, korrigera eller ändra Kompletterande användarvillkor.
 2. Du förstår och samtycker till att LIVE! -tjänsterna kommer att tillhandahållas av The Meet Group, Inc., och genom åtkomst till LIVE! -tjänsterna kommer du att se innehåll som kan tillhandahållas av antingen POF- eller Meet Group-användare och att ditt innehåll kan visas av antingen en POF- eller Meet Group-användare.
 3. Du förstår och samtycker till att Meet Group, Inc. kommer att agera som leverantör av tjänsterna och som personuppgiftsansvarig för alla uppgifter och allt innehåll som du tillhandahåller eller skapar genom LIVE! -tjänsterna, och som sådana, förutom de inköp som görs via POF, förstår och samtycker du till att POF inte kommer att vara ansvarig gentemot dig på något sätt, under någon ansvarsteori eller för några belopp och sådant ansvar kommer att styras av MeetMes villkor och sekretesspolicy.
 4. Eftersom LIVE! -tjänsterna lagras separat kommer kanske inte vissa av dina inställningar i POF att överföras till LIVE! -tjänsterna. Om du till exempel döljer din profil i POF döljs inte din profil i LIVE! -tjänsterna och efter att du har dolt din profil på POF kan du fortsätta att visas på topplistor på LIVE! -tjänsterna eller när du använder LIVE! -tjänsterna för visning eller strömning.
 5. Emellanåt, som en del av LIVE! -tjänsterna kan du ha möjligheten att köpa ”Live-krediter”. För att undvika otydligheter är sådana Live-krediter ”virtuella artiklar” som anges i avsnitt 8(c) i Plenty of Fish användaravtal. Live-krediterna kan endast användas på LIVE! -tjänsterna och kan inte användas på POF-plattformen. Användning av Live-krediter är uttryckligen föremål för avsnittet Gåvor i MeetMes villkor och sekretesspolicy. ALLA INKÖP AV LIVE-KREDITERNA ÄR SLUTGILTIGA OCH EJ ÅTERBETALNINGSBARA. OANVÄNDA LIVE-KREDITER LÖPER UT 180 DAGAR EFTER INKÖPSDATUMET.
 6. I den utsträckning du får gåvor som en del av din användning av LIVE! -tjänsterna styrs mottagandet av sådana gåvor och möjligheten att lösa in sådana gåvor uteslutande av villkoren och sekretesspolicyn för MeetMe. För att undvika otydligheter samtycker du till att endast vända dig till The Meet Group, Inc. för att lösa alla problem som gäller ditt mottagande eller inlösande av mottagna gåvor.
Copyright 2001-2022 Plentyoffish Media ULC POF, PLENTYOFFISH, PLENTY OF FISH och PLENTY OF är registrerade varumärken som tillhör Plentyoffish Media ULC